Skip to content

Резерват Ропотамо

  Резерват Ропотамо КитенРезерват Ропотамо е обявен със заповед 318 от 07.05.1992г. на Министерството на околната среда. С цел да се запазят находищата на много редки и застрашени от изчезване видове и комплекс от природни местообитания. През 2003г. е обявен за Рамсарско място с международно значение на площ 5500 ха. Природния комплекс “Ропотамо” съчетава разнообразни природни дадености, скалисти брегове, пясъчни дюни, лонгозни гори и заблатени територии. В него са включени блатото “Аркутино” (620 дка), находището от Морски пелин (140 дка), ”Змийски остров” (10 дка) и забележителни скални образувания – Лъвската глава, Веселата скала, фиорди и морски пещери.

  Забележителности Китен

  Редки животински видове в комплекс Ропотамо

  Комлекс Ропотамо е местообитание и на редки животински видове. На територията на резервата са установени 226 вида птици от които 8 глобално застрашени и 70 включени в Червената книга на България. Резервата е единственото находище в Европа на черновратата стрелушка и полубеловратата мухоловка. По сухите скалисти места и пясъчни дюни се срещат много влечуги.  Шипобедрената и шипоопашатата костенурка, леопардов, ивичест и вдлъбнаточел смок, смок-мишкар и различни гущери. По влажните и мочурливи места се срещат водните костенурки, дъждовника, сивата и жълтогушата водна змия, тритони и няколко вида жаби, наблюдаващи се по течението и срещу течението на реката.

  Животни в Ропотамо

  Бозайници обитаващи резервата

  Резервата се обитава от 50 вида бозайници: благороден елен и елен-лопатар, сърни, муфлони, лисици, чакали, видри и колонии от прилепи в скалните пещери. Срещат се също около 500 вида висши цветни растения, около 25 дървесни и 30 храстови и над 10 лианови растения (скрипка, повед, дива лоза, хмел и др.) най-често срещащи се по горното течение на реката. 56 вида растения са включени в Червената книга на България, като 5 български и 11 балкански ендемити. Блатата и разливите са обрасли с тръстика, папур, перуника и бялата водна лилия намираща се в резерват “Вельов вир”.